شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

اعضای هیئت مدیره

نام: آقای مهندس علی محمد مظفری

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

ایمیل:

نام: آقای مهندس محمدصادق نوروزی

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس حسین قرقیش

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس علی اصغر چیذری

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس مجید یحیایی

سمت: عضو هیئت مدیره

ایمیل: