شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

اعضای هیئت مدیره

نام: آقای مهندس داود اسماعیل پور

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

ایمیل:

نام: آقای مهندس محمدصادق نوروزی

سمت: رئیس هیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس حسین قرقیش

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس عباس کاشی

سمت: عضوهیئت مدیره

ایمیل:

نام: آقای مهندس رحمانقلی یگانه مرد

سمت: عضوهیئت مدیره

ایمیل: