شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

مالی

بیانیه ثبت نهایی

 گزارش بازرس قانونی و گزارش توجیهی افزایش سرمایه