شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

مدیران اشتاد ایران

محمد صادق نوروزی

سمت:معاونت اجرایی      

تلفن:

ایمیل:

محمد حسین قرقیش

سمت:معاونت پشتیبانی

تلفن:

ایمیل:

محمد حسین نجفی زادگان

سمت:مدیر بازرگانی

تلفن:

ایمیل:

مهدی جعفری نوه سی اصل

سمت:مدیر نگهداری تعمیرات و تاسیسات

تلفن:

ایمیل:

محمد ولدی

سمت:مدیر مالی

تلفن:

ایمیل:

سیدمحمد موسوی خامنه

سمت:مدیر ریخته گری

تلفن:

ایمیل:

عبداله علی نجفی

سمت:مدیر تولید

تلفن:

ایمیل:

فریدون جبلهء

سمت:مدیر بهره برداری پروژه سرسیلندر

تلفن:

ایمیل: