شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

روتاری

مدلروتاری
توضیحاتجهت خرد کردن کلوخه پس از شخم زدن،وجین علف هرز،شخم زدن سطحی،قابل کوبله شدن با تیلر های 6 الی 13 اسب بخار