عباس کاشی

عباس کاشی
سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل : a-kashi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :