اعضای کمیته ریسک شرکت
معرفی اعضای کمیته ریسک شرکت اشتاد ایران (سهامی عام)

 
اعضای کمیته  عنوان موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس کاشی  رئیس کمیته  موظف  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کورش پارسا معین  عضو کمیته  غیر موظف دکترا  مدیریت
سید محمد حسین ادیانی  عضو کمیته  غیر موظف کارشناسی   مهندسی مکانیک