اعضای کمیته حسابرسی شرکت
معرفی اعضای کمیته حسابرسی شرکت اشتاد ایران (سهامی عام)

 
نام و نام خانوادگی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی
مجيد منوچهريان رييس کميته موظف  کارشناسی  حسابداری
 پدرام ولی خوجین عضو کميته غیر موظف کارشناسی ارشد حسابداری
احمد برگ بید عضو کميته غیر موظف دکترا حسابداری