اعضای کمیته انتصابات
معرفی اعضای کمیته انتصابات شرکت اشتاد ایران (سهامی عام)

 
اعضای کمیته  عنوان موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس کاشی  رئیس کمیته  موظف  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
افشین سیم دار  عضو کمیته  غیر موظف کارشناسی   مهندسی متالورژی
کامبیز قلی زاده سلطانی  عضو کمیته  غیر موظف کارشناسی مهندسی صنایع