پرسکاری

با وجود تعداد زیاد دستگاه های پرس که شامل پرس های ضربه ای 800 و 500 تن با اندازه میز 1300*2500 و 1500*2750 همچنین پرسهای هیدرولیک 315 تن به میز کارگیر 1250*1000 و حدود 2000 مترمربع سوله توان تولید قطعات پرسی بدنه ی خودرو را داشته و هم اکنونقطعات بدنه اتاق بار نیسان وانت را تولید میکند.
خدمات پرسکاری