علیرضا هومان

علیرضا هومان
سمت : مدیر برنامه ریزی و انبارها
ایمیل : a-hoomaan@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :