فریدون جبله

فریدون جبله
سمت : مدیر مهندسی ماشین کاری
ایمیل : f-jebele@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :