مجتبی صالحی محبوب

مجتبی صالحی محبوب فومنی
سمت : مدیر تضمین کیفیت
ایمیل : m-salehi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :