مجتبی صالحی محبوب فومنی

مجتبی صالحی محبوب فومنی
سمت : مدیر توسعه منابع انسانی
ایمیل : t-salehi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :