نادر مشهدی

نادر مشهدی
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : n-mashhadi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :